SPEERPUNTEN

 • Een Gemeentelijk Groen Energiebedrijf (GGE) oprichten.
 • Voor iedere inwoner één boom in de openbare ruimte.
 • Aanleg klimaatbossen en voedselbos.
 • Zonneparken aanleggen, o.a. op de oude vuilnisstort van Rosmalen.
 • Subsidies beschikbaar stellen voor zonnepanelen op daken van huurwoningen.
 • Alle nieuwe gebouwen binnen de gemeente klimaatneutraal bouwen.
 • Het opstellen van een landschapsplan voor het gehele buitengebied en het verwijderen van de hekwerken in het gebied De Hooge Heide.
 • Met de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant het Natuurnetwerk in het zuidelijk deel van de Gement uitbreiden tot één groot, aaneengesloten natuurgebied.
 • De tweede fase Kanaalpark in zijn geheel ontwikkelen en inrichten als natuurgebied.
 • Met woningbouwcorporaties afspraken maken over vergroenen van voor- en achtertuinen van sociale huurwoningen en ze stimuleren om duurzaam en energieneutraal te bouwen.
 • De motorcrossbanen van Lidu en Les Vites worden gesloten en de activiteiten worden verplaatst naar de verenigingsbaan Nieuw-Zevenbergen in Oss.
 • Geen ruimte geven aan grote, lichtvervuilende LED schermen en aan hoge reclamemasten langs de in- en uitvalswegen en snelwegen van de stad.
 • Aankoop van het Sparrenburgbos, zodat er een groot aaneengesloten natuurgebied bestaat tussen Rosmalen en Nuland. Sparrenburg is de ontbrekende schakel.
 • De pelsdierfokkerij en het composteerbedrijf op de Hooge Heide saneren en verplaatsen.
 • De pacht van gemeentelijke gronden voor de plezierjacht beëindigen.
 • Financiële ondersteuning van het Dierenasiel voortzetten.
 • 24/7 een goede Dierenambulance.
 • De mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels door de aanleg van dichte hagen, nestkasten, zwaluwtorens stimuleren.
 • Dierenparkjes en kinderboerderijen blijvend ondersteunen.
 • De hondenbelasting afschaffen.
 • De Bossche Groenen wil de natuur de stad in trekken. Dat betekent meer rust- en stiltegebieden creëren en inrichten voor dieren.
 • Bij nieuwbouw en renovatie moet er rekening worden gehouden met een optimaal leefmilieu voor dieren. Dat betekent natuur inclusief bouwen.
 • Meer mogelijkheden voor stadslandbouw.
 • Geen steun voor megastallen.
 • Plastic afval wordt thuis opgehaald.
 • Invoeren van de ja/ja-sticker.
 • De Vogelstraat doortrekken naar de Nelson Mandelalaan en de Diezebrug ombouwen tot een fietsbrug.
 • De diagonale, gelijkvloerse spoorwegovergang in Orthen op het drukke traject Amsterdam-Eindhoven krijgt een fietstunnel.
 • Ongelijkvloerse kruisingen voor alle sternetroutes; zoals op de Vlietdijk in Rosmalen.
 • Uitbreiding van recreatieve fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor fietsverkeer op drukke en gevaarlijke kruisingen.
 • Experimenteren met autovrije buurten met parkeervoorzieningen aan de wijkrand.
 • Afsluiting van de Bokhovensedijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 • Het braakliggende terrein op het Paleiskwartier, dat nu wordt gebruikt voor evenementen, krijgt een permanent karakter in een groene parkachtige setting.
 • Straatparkeren in de binnenstad verplaatsen naar de parkeergarages aan de rand van de stad. Parkeren maakt plaats voor groen.
 • Autovrije gebied in de Bossche binnenstad uitbreiden.
 • Inzetten op elektrisch aangedreven voertuigen die vanuit een centraal distributiecentrum voorraden naar de winkels in de binnenstad brengen.
 • Het gebruik van vervuilende en lawaaierige bromfietsen en scooters ontmoedigen. Scooters gaan van het fietspad naar de rijbaan.
 • Het gebruik van consumentenvuurwerk ontmoedigen door het instellen van vuurwerkvrije zones en het centraal afsteken van professioneel, gemeentelijk vuurwerk op bruggen en pleinen. Wij willen geen commerciële vuurwerkshows meer.
 • Het gebruik van houtkachels en vuurkorven ontmoedigen.
 • Minimaal 40% betaalbare huur- en koopwoningen (met een huur tot de huursubsidiegrens of tot 215.000 euro koopsom) in een nieuw op te stellen woningbouwprogramma.
 • We pleiten ervoor dat gemeente zelf weer sociale huurwoningen gaat bouwen door als gemeente deel te nemen aan de drie grote woningbouwcorporaties in de stad.
 • Geen toename van het aantal goederentreinen door de stad, geen gevaarlijke stoffen, niet harder dan veertig kilometer per uur en niet ’s nachts. Eventuele schade aan woningen moet worden gecompenseerd. Wij willen een wand die geluidstrillingen tegenhoudt, zowel aan de kant van het Zand als van Boschveld.
 • Experimenteren met gereguleerde wietteelt.
 • Ruimte voor artistiek onderzoek en innovatie door ruimere mogelijkheden en budget beschikbaar te stellen voor ‘intreders’ en bestaande kunst- en cultuurinitiatieven en instellingen via de Bossche Cultuurfondsen.
 • Instellingen, die deel uitmaken van de Bossche Basis Infrastructuur kansen bieden op doorontwikkeling door subsidies langer toe te kennen.
 • Verbindingen met andere maatschappelijke domeinen stimuleren en vice versa en daarvoor beleid en een passende stimuleringssubsidie regeling te ontwikkelen.
 • Culturele diversiteit en publieksbereik vergroten.
 • Cultureel Ondernemerschap, gericht op het tot stand komen en belonen van een gezonde financieringsmix.
 • Afstemming kunst en cultuurbeleid met Citymarketing beleid, waarbij wat het laatste betreft scherp(er) moet worden geformuleerd hoe en waarmee ’s-Hertogenbosch zich wil profileren en op welke manier kunst- en cultuurinstellingen en initiatieven invloed hebben en ondersteund worden.
 • Ondersteuning van amateurkunstbeoefening voor mensen met een smalle beurs.
 • De gemeente blijft jongeren- en muziekfestivals stimuleren en subsidiëren.
 • Betaalbare ateliers voor (amateur-) kunstenaars met een smalle beurs.
 • Geen nieuwbouw van het theater aan de Parade, maar modernisering van het huidige gebouw of nieuwbouw elders.
 • Podium De Azijnfabriek integreren in het Erfgoedcluster.
 • Subsidie voor kunst in de openbare ruimte herintroduceren.
 • Kunstgrasvelden worden ontdaan van korrels gemaakt van rubbergranulaat.
 • Experimenteren met gezins-pgb.
 • Wie zorgt voor een ziek familielid (mantelzorg), kan worden vrijgesteld van sollicitatieplicht.
 • Experimenteren met een burgerbegroting in de kleine kernen en voorzetten inzet wijk- en dorpsbudget.
 • Tegengaan van laaggeletterdheid.
 • Soepeler toepassen van regels voor bijstandsgerechtigden