Verminder de gevolgen van de intensieve veehouderij

Verminder de gevolgen van de intensieve veehouderij

In onze gemeente ’s-Hertogenbosch leven bijna evenveel dieren (150.000) in de bio-industrie als dat er mensen wonen (155.000). Alleen melkveehouderij De Werd in Gewande en varkensboerderij Eygentijds in Rosmalen werken biologisch. Er is dus nog een wereld te winnen op het terrein van milieuverontreiniging, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn in de intensieve veehouderij in onze gemeente.

Daar kunnen we samen wat aan doen. Als consument natuurlijk, door geen of alleen biologisch vlees te eten. Als landelijke overheid, door enerzijds (varkens)boeren uit te kopen en anderzijds door de kringlooplandbouw te stimuleren. En als gemeente, door zelf het goede voorbeeld te geven door geen vlees aan te bieden bij activiteiten van de gemeente zelf, zoals Amsterdam doet. Of door biologische boeren voorrang te geven bij gronduitgifte van de eigen pachtgronden, zoals Tilburg doet.

Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch kan stappen zetten op weg naar verbeteringen voor de biodiversiteit, de luchtkwaliteit, het klimaat en dierenwelzijn. In het coalitieakkoord wordt die wens ook nadrukkelijk beschreven. Maar tot op heden is er vanuit het College geen (samenhangend) verhaal naar de gemeenteraad gekomen over de uitwerking daarvan. Daarom geven wij een voorzet met deze discussienotitie, die we op woensdagavond 25 november in de commissie sociaal bespreken. Die is van af 19.30 uur live te volgen via het Youtubekanaal van de gemeente.

Link naar de discussienotitieVerminderen negatieve gevolgen intensieve veeteelt

Recente berichten