Verleg de horizon! Visie op de begroting 2021

Verleg de horizon! Visie op de begroting 2021

Op 11 november bespreekt de Bossche gemeenteraad de begroting voor 2021. We gaan onzekere tijden tegemoet, er komen bezuinigingen aan. De Bossche Groenen blikt vooruit en roept het college op om ook naar de investeringen te kijken en de uitdagingen bij deze crisis zo goed mogelijk op te pakken!

Onze visie op de begroting 2021:

Verleg de horizon!

De situatie in Nederland vraagt om een dynamische visie op de korte, middellange en lange termijn. Hoe worden we beter na corona? Vooruitkijken biedt houvast, voor mensen en ondernemingen, voor onze cultuur en de natuur. Daadkracht is nodig om visie te vertalen naar de praktijk. Door het vooruitschuiven van hervormingen om de gevolgen van de economische en klimatologische crises aan te pakken, toont het college zich een slechte huisvader.

Door corona zijn we anders naar onze omgeving gaan kijken. Hoe om te gaan met moeder Aarde? Met dieren, land en het klimaat. Hier in Brabant, met haar intensieve landbouw en bio-industrie, kennen we de gevolgen. Ook in onze stad, waar de luchtkwaliteit nog steeds bovengemiddeld slecht is. We moeten opnieuw in balans komen met onze omgeving. Groener uit de crisis komen, mét behoud van werkgelegenheid. Het kan.

Nieuw leiderschap is nodig om de gevolgen van jarenlange marktwerking en een terugtrekkende overheid bij te sturen. Jarenlange bezuinigingen eisen, ook in onze stad, hun tol. Collectieve voorzieningen hebben een impuls nodig in plaats van het met nog minder te moeten doen. Kwaliteit van leven is ook een zaak van de overheid. We moeten werken aan een gelijk speelveld voor iedereen. En daar mag wat De Bossche Groenen betreft de lokale overheid meer invulling aan geven.

Met de focus op de lokale economie, een bloeiend cultureel leven en een circulaire visie op stadsontwikkeling kunnen we in ‘s-Hertogenbosch werkgelegenheid behouden, innovatie mogelijk maken en ondanks onzekere tijden doorpakken op de afspraken die we met onze burgers hebben gemaakt over klimaatdoelen, woonopgave, en de duurzame stad.

De Bossche Groenen schetst een alternatief met perspectief. Door de Essent gelden vrij te spelen en direct te investeren in een duurzame groene stad. De rente is nu laag, we kunnen tegelijkertijd investeren en de reserves op orde houden om onze stad bruisend, leefbaar en toekomstbestendig te houden. Nu grootschalig investeren in zonne-energie door daken vol te leggen met zonnepanelen en huizen te isoleren. Een belangrijke stap in het halen van onze duurzaamheidsdoelen! Het zijn rendabele investeringen waarmee we ook nog eens banen creëren en bedrijvigheid naar de stad trekken. Een win-win situatie.

Naast ambities voor de toekomst pleiten we ook voor realisme naar de actualiteit. Bij de Voorjaarsnota zullen we concrete keuzes moeten maken op basis van ongekende toekomstscenario’s. Deze tijd vraagt om een meerjarenbegroting die creatief inspeelt op de veranderende economie, zonder geleid te worden door de waan van de dag. Wat komt er op ons af? En waar kunnen we nu al op voorsorteren om erger te voorkomen? Zoals het creëren van de banen van de toekomst. Het aanplanten en beheren van (klimaat)bossen en voedseltuinen, zonnepanelen op daken leggen, schone mobiliteit en overslag, hergebruik van grondstoffen uit afval, etc. etc.

’s-Hertogenbosch heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Slimme toepassingen helpen ons vooruit. De datastad is echter geen doel op zich. Data als middel kan worden aangewend in de strijd voor schone lucht en slimme mobiliteit, om de stad klaar te stomen voor een gezonde toekomst.

De Bossche Groenen wil de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad flink verbeteren door nu echt eens werk te gaan maken van een centraal gelegen distributiecentrum. Een overslagstation buiten de Bossche binnenstad waarmee de stad met schone elektrische busjes kan worden bevoorraad. Met al dat vrachtverkeer staat de leefbaarheid en veiligheid in onze monumentale binnenstad onder druk. Zorg ervoor dat de stad aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers. Een schoon en slim vervoerssysteem draagt daaraan bij. De luchtkwaliteit, de veiligheid en de leefbaarheid zullen substantieel verbeteren en het brengt nieuwe werkgelegenheid naar de stad.

De Bossche Groenen zet in op een fossielvrije stad. Wij willen doorpakken met de energietransitie en een groen gemeentelijk energiebedrijf oprichten. Laat de baten landen in de portemonnee van de burger! Er zijn veel subsidies te verdelen als het gaat om het realiseren van schone energie. Laten we dan ook proberen om deze subsidies, opgebracht door belastingbetaler, te laten landen bij de mensen in plaats van marktpartijen. Laten we innovatief en slim omgaan met de uitdagingen van de energietransitie en lokale werkgelegenheid creëren. Daarmee maken we de stad klaar voor de toekomst en komen we beter uit de crisis.

De noodzaak is er, laten we de bijbehorende uitdagingen zien als kansen. De Bossche Groenen gelooft in de circulaire economie als vliegwiel voor werkgelegenheid en duurzaamheid. Door leren, werken en participatie te koppelen aan de doelen van de duurzame stad.

Als gemeente hebben we de taak om iedereen in deze transitie vooruit te helpen.

 

Gerelateerde berichten