Reclame in de openbare ruimte leidt tot verrommeling

Reclame in de openbare ruimte leidt tot verrommeling

Het college is voornemens een besluit te nemen over locaties voor reclameobjecten in de openbare ruimte. Het gaat behalve om bestaande abri’s ook om digitale informatieborden met plattegrondkasten, reclamemasten, grote reclamedisplays, lichtmastreclames, vrijstaande reclamevitrines en billboards.

De openbare ruimte is van iedereen is, niet van adverteerders. De openbare ruimte biedt leefkwaliteit voor haar inwoners en is een plek om te verblijven en te ontmoeten. Het voorgestelde beleid heeft een directe relatie met citymarketing en daarmee richt de reclame zich met name op plekken in de binnenstad. De binnenstad is een historische stad met veel monumenten waar verrommeling door reclame niet op zijn plaats is. De Bossche Groenen is bovendien van mening dat onze stad niet verder ‘vermarkt’  hoeft te worden. Het aantrekken van meer toeristen heeft ook een keerzijde wat betreft de leefbaarheid voor inwoners.

Ook het plein met de Bossche Drakenfontein is aangewezen als plek voor nieuwe reclamevormen. Voor 1,6 miljoen wordt het monument gerestaureerd – en dan verdient de prachtige fontein toch wel alle aandacht van passanten.

Ook buiten de binnenstad zijn grote reclame-LED-schermen niet gewenst. De laatste jaren zijn ze verrezen o.a. langs primaire verkeersroutes. De verkeersveiligheid verslechtert omdat mensen worden afgeleid.  Bovendien draagt lichtreclame in grote mate bij aan lichtvervuiling in de nacht. Lichtreclame-objecten die worden geplaatst aan de randen van bebouwd gebied, liggen veelal nabij natuurgebieden of open velden. Behalve mensen zijn hier met name dieren (vogels en zoogdieren) de dupe van.

In lijn hiermee is het onderwerp ‘lichthinder en lichtvervuiling’ besproken in de commissievergadering van januari 2019. Wethouder Mike van der Geld deed in de commissievergadering de belofte “Als het gaat om lichtreclame wordt de aanbesteding steeds strenger.’’ In het raadsvoorstel wordt echter ook de optie voor een grote reclamemast langs de A2 mogelijk gemaakt. Dat zou betekenen dat er mogelijk lichtuitstraling naar het Bossche Broek of de Dungense Polder komt, afhankelijk van de locatie. Dat is ook in strijd met de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. Ook staat er in de nota dat bewegend beeld langs doorgaande wegen niet is toegestaan (blz 8). Maar er is al bewegend beeld op de digitale reclameborden, bijvoorbeeld op die langs de Orthenseweg. Als het college consequent haar eigen beleid wil uitvoeren, dan zou daar een aanpassing op moeten komen.

Lichtreclame en digitale (geanimeerde) reclame is energieverspilling, dat haaks staat op de doelstelling i,h.k.v. duurzaamheid en de energietransitie. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven maar geeft met dit voorstel juist een verkeerd voorbeeld. Waarom zouden mensen (bewoners en bedrijven) zuinig zijn met energie als de gemeente overal de lichten aan zet?

Reclameobjecten met bewegende en verlichte schermen (in relatie tot ‘smart-city’) geven prikkels en lichthinder. In andere steden, zoals Amsterdam en Den Haag, waar er de laatste jaren is geëxperimenteerd met meer van dit type reclameobjecten is inmiddels gebleken dat bewoners er hinder van ondervinden. Gemeente Amsterdam draait het beleid inmiddels terug.  De Bossche Groenen een Facebook-posts over het voorstel geplaatst en ontving veel afwijzende reacties van Bosschenaren. Draagvlak is er dus niet.

Positief is dat er nabij scholen en plaatsen waar veel jongeren komen geen reclame-objecten met animaties worden geplaatst.

De Bossche Groenen wil een aanscherping van de locatietoewijzing en minder (licht)hinder van geanimeerde of lichtgevende reclames en zal hiervoor een amendement indienen.

De komende periode vergadert de raad schriftelijk. De raadsvergadering van 7 april zal te volgen zijn op internet. Kijk op de website van de gemeente.

 

Gerelateerde berichten